RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZARZ膭DZIE INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE

Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie informuje, 偶e jest administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o tym, jak b臋d膮 wykorzystywane Pa艅stwa dane osobowe, kt贸re b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji statutowych zada艅 ZIM.

Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych.
Dane indentyfikacyjne IOD: Katarzyna Kruszyna
Dane kontaktowe IOD: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Krak贸w; adres e-mail: iod@zim.krakow.pl

Informujemy, 偶e:

 1. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres wynikaj膮cy z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych, w tym zgodnie z Zarz膮dzeniem nr 14/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt Zarz膮du Inwestycji Miejskich w Krakowie.
 2. Maj膮 Pa艅stwo prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do Pa艅stwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a tak偶e – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usuni臋cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych.
 3. Maj膮 Pa艅stwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z siedzib膮 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Pa艅stwa danych osobowych mo偶e by膰 warunkiem realizacji zada艅 przez Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie.
 5. Konsekwencj膮 niepodania danych mo偶e by膰 brak mo偶liwo艣ci 艣wiadczenia przez nas us艂ugi lub realizacji zadania, o kt贸re si臋 Pa艅stwo staraj膮.
 6. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie przepis贸w prawa, a w szczeg贸lnych przypadkach – na podstawie Pa艅stwa zgody albo w zwi膮zku z wykonywaniem umowy, kt贸rej s膮 Pa艅stwo stron膮.

I. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENT脫W ZARZ膭DU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarz膮d Inwestycji Miejskich z siedzib膮 w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12聽341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 z IOD, kieruj膮c korespondencj臋 e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa si臋 w celu i w zakresie niezb臋dnym dla realizacji umowy, dokonywania rozlicze艅 finansowych i wynikaj膮cych z tego obowi膮zk贸w w zakresie gromadzenia i przechowywania dowod贸w ksi臋gowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa si臋 na podstawie przepis贸w prawa.
 • Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych jest niezb臋dne do zrealizowania umowy, ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Przetwarzanie Pa艅stwa danych jest niezb臋dne w celu gromadzenia i przechowywania dowod贸w ksi臋gowych, prowadzenia ksi膮g rachunkowych oraz dokonywania i przechowywania rozlicze艅 podatkowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi膮zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zwi膮zku z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci, art. 86, art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz art. 8, art. 15 ust.6 i art. 106 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug.
 • Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych jest niezb臋dne w celach archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi膮zku art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa oraz podmiotom, z kt贸rymi Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie zawar艂 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak偶e odbiorcom danych w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowym, m.in. Urz臋dowi Miasta Krakowa, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe, kurierskie, us艂ugi informatyczne, bieg艂ym rewidentom, a w przypadku zada艅 dofinansowanych ze 艣rodk贸w UE: Instytucji Zarz膮dzaj膮cej, Instytucji Po艣rednicz膮cej oraz audytorom i kontrolerom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa.
 2. Okres przechowywania danych co do zasady, zgodnie z JRWA, wynosi:
 • dla zawartych um贸w – B10 tj. 10 lat; w tym zawarte poza ustaw膮 PZP 鈥 B5 tj. 5 lat;
 • dowody ksi臋gowe 鈥 B5 tj. 5 lat liczonych od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym powsta艂 obowi膮zek podatkowy;
 • dokumentacja zwi膮zana z rozliczeniem rzeczowo 鈥 finansowym inwestycji 鈥 B5 tj. 5 lat.

Okres przechowywania ww. dokumentacji w przypadku zada艅 z dofinansowaniem ze 艣rodk贸w UE jest podlega stosownemu wyd艂u偶eniu.

 1. Ka偶dy z Pa艅stwa ma prawo do dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych oraz prawo do usuni臋cia tych danych z uwagi na konieczno艣膰 wywi膮zywania si臋 z obowi膮zk贸w przewidzianych ustawowo oraz dla cel贸w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 oraz cel贸w archiwalnych nie przys艂uguje.
 2. Ka偶dy z Pa艅stwa ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 偶e przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z krajowymi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Pa艅stwa dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANT脫W ZARZ膭DU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarz膮d Inwestycji Miejskich z siedzib膮 w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12 341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 z IOD, kieruj膮c korespondencj臋 e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych w Zarz膮dzie Inwestycji Miejskich w Krakowie odbywa si臋 w celach realizacji zada艅 powierzonych tut. jednostce na podstawie stosownych zarz膮dze艅 Prezydenta Miasta Krakowa jako realizatora zada艅 inwestycyjnych w zwi膮zku z 搂 3 statutu Zarz膮du Inwestycji Miejskich w Krakowie stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa oraz podmiotom, z kt贸rymi Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie zawar艂 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak偶e odbiorcom danych w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowym, m.in. Urz臋dowi Miasta Krakowa, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe, kurierskie, us艂ugi informatyczne, bieg艂ym rewidentom, a w przypadku zada艅 dofinansowanych ze 艣rodk贸w UE: Instytucji Zarz膮dzaj膮cej, Instytucji Po艣rednicz膮cej oraz audytorom i kontrolerom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa.
 5. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie do czasu niezb臋dnego do realizacji zada艅, o kt贸rych mowa w pkt 3, a nast臋pnie przekazywane do archiwum zak艂adowego i tam przechowywane przez okres zale偶ny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Okres przechowywania danych co do zasady, zgodnie z JRWA, wynosi: A lub B5 tj. dokumentacja przechowywana jest wieczy艣cie lub przez 5 lat od zako艅czenia roku kalendarzowego, w kt贸rym wszcz臋to spraw臋 przy czym wskazany okres przechowywania zale偶y od zakresu przedmiotowego;
 7. Przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych wymagaj膮 poni偶sze przepisy prawa:
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • 6, art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, art. 128 ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawyz dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami, art. 7 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym, art. 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 5, art. 20 pkt 2, 3, 17 i 18, art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 11 a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg贸lnych zasadach realizacji inwestycji drogowych, art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 28 ust. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • 2 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • 63, art. 65 搂 1, art. 223, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego.
 1. Ka偶dy z Pa艅stwa ma prawo do dost臋pu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo 偶膮dania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczno艣膰 wywi膮zywania si臋 z obowi膮zk贸w przewidzianych w ww. ustawach oraz dla cel贸w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 oraz cel贸w archiwalnych nie przys艂uguje.
 2. Ka偶dy z Pa艅stwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 偶e przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Pa艅stwa dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANT脫W ZARZ膭DU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE SK艁ADAJ膭CYCH WNIOSKI O UDOST臉PNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarz膮d Inwestycji Miejskich z siedzib膮 w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12 341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 z IOD, kieruj膮c korespondencj臋 e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych w Zarz膮dzie Inwestycji Miejskich w Krakowie odbywa si臋 w celach realizacji zada艅 powierzonych tut. jednostce na podstawie stosownych zarz膮dze艅 Prezydenta Miasta Krakowa jako realizatora zada艅 inwestycyjnych w zwi膮zku z 搂 3 statutu Zarz膮du Inwestycji Miejskich w Krakowie stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa oraz podmiotom, z kt贸rymi Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie zawar艂 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak偶e odbiorcom danych w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowym, m.in. Urz臋dowi Miasta Krakowa, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe, kurierskie, us艂ugi informatyczne, bieg艂ym rewidentom, a w przypadku zada艅 dofinansowanych ze 艣rodk贸w UE: Instytucji Zarz膮dzaj膮cej, Instytucji Po艣rednicz膮cej oraz audytorom i kontrolerom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa.
 5. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie do czasu niezb臋dnego do realizacji zada艅, o kt贸rych mowa w pkt 3, a nast臋pnie przekazywane do archiwum zak艂adowego i tam przechowywane przez okres zale偶ny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Okres przechowywania danych co do zasady, zgodnie z JRWA, wynosi: BE10 tj. dokumentacja przechowywana przez 10 lat od zako艅czenia roku kalendarzowego, w kt贸rym wp艂yn膮艂 do Zarz膮du Inwestycji Miejskich w Krakowie wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej;
 7. Przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych wymagaj膮 poni偶sze przepisy prawa:
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej.
 1. Ka偶dy z Pa艅stwa ma prawo do dost臋pu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo 偶膮dania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczno艣膰 wywi膮zywania si臋 z obowi膮zk贸w przewidzianych w ww. ustawach oraz dla cel贸w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 oraz cel贸w archiwalnych nie przys艂uguje.
 2. Ka偶dy z Pa艅stwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 偶e przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Pa艅stwa dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANT脫W ZARZ膭DU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE BIOR膭CYCH UDZIA艁 W POST臉POWANIACH O UDZIELENIE ZAM脫WIENIA PUBLICZNEGO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarz膮d Inwestycji Miejskich z siedzib膮 w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12 341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl, za艣 podmiotem przetwarzaj膮cym dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzib膮 w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako w艂a艣ciciel Platformy, na kt贸rej Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, dzia艂aj膮cy pod adresem: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.
 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 z IOD, kieruj膮c korespondencj臋 e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa si臋 w zwi膮zku z pe艂nieniem przez Dyrektora Zarz膮du Inwestycji Miejskich obowi膮zk贸w kierownika zamawiaj膮cego w post臋powaniach o udzielenie zam贸wienia publicznego na rzecz Gminy Miejskiej Krak贸w w zwi膮zku z realizacj膮 zada艅 powierzonych tut. jednostce na podstawie stosownych zarz膮dze艅 Prezydenta Miasta Krakowa jako realizatora zada艅 inwestycyjnych w zwi膮zku z 搂 3 statutu Zarz膮du Inwestycji Miejskich w Krakowie stanowi膮cego za艂膮cznik do uchwa艂y Nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Obowi膮zek podania przez wykonawc臋 danych osobowych dotycz膮cych bezpo艣rednio wykonawcy jest wymogiem ustawowym, okre艣lonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych i wi膮偶e si臋 z udzia艂em w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre艣lonych danych wynikaj膮 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych.
 5. Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa oraz podmiotom, z kt贸rymi Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie zawar艂 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak偶e odbiorcom danych w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowym, m.in. Urz臋dowi Miasta Krakowa, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi pocztowe, kurierskie, us艂ugi informatyczne, bieg艂ym rewidentom, a w przypadku zada艅 dofinansowanych ze 艣rodk贸w UE: Instytucji Zarz膮dzaj膮cej, Instytucji Po艣rednicz膮cej oraz audytorom i kontrolerom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa. Odbiorcami Pa艅stwa danych osobowych b臋d膮 ponadto osoby lub podmioty, kt贸rym udost臋pniona zostanie dokumentacja post臋powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam贸wie艅 publicznych.
 6. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie do czasu niezb臋dnego do realizacji zada艅, o kt贸rych mowa w pkt 3, a nast臋pnie przekazywane do archiwum zak艂adowego i tam przechowywane przez okres zale偶ny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane odpowiednio przez okres:

  鈥 dla dokumentacji z post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych – zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zako艅czenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca艂y czas trwania umowy;

  鈥⒙燿la dokumentacji z post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych na zadania realizowane z dofinasowaniem ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej – przez okres wymagany przez Instytucj臋 Zarz膮dzaj膮c膮 danym programem operacyjnym sk膮d pozyskano 艣rodki.

 8. Przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych wymagaj膮 poni偶sze przepisy prawa:鈥 art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  鈥⒙燼rt. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych.
 9. Na podstawie art. 15 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE maj膮 Pa艅stwo prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, z tym zastrze偶eniem, 偶e w przypadku gdy wykonanie obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w art. 15 ust. 1-3 15 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wymaga艂oby niewsp贸艂miernie du偶ego wysi艂ku, Zarz膮d Inwestycji Miejskich w Krakowie dzia艂aj膮c jako Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 od osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wskazania dodatkowych informacji maj膮cych na celu sprecyzowanie 偶膮dania, w szczeg贸lno艣ci podania nazwy lub daty post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, ponadto maj膮 Pa艅stwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych; prawo 偶膮dania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrze偶eniem przypadk贸w, o kt贸rych mowa w art. 18 ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak r贸wnie偶 z zastrze偶eniem, i偶 wyst膮pienie z 偶膮daniem, o kt贸rym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako艅czenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego;
 10. Wykonawcy oraz osobom, kt贸rych dane osobowe zosta艂y udost臋pnione w post臋powaniu nie przys艂uguje w zwi膮zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prawo do usuni臋cia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy偶 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawca jest zobowi膮zany wype艂ni膰 obowi膮zki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec os贸b fizycznych, od kt贸rych dane osobowe bezpo艣rednio lub po艣rednio pozyska艂 w celu ubiegania si臋 o udzielenie zam贸wienia publicznego w niniejszym post臋powaniu.
 12. Ka偶dy z Pa艅stwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 偶e przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 13. Pa艅stwa dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.