OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE

 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych, które przetwarza w celu realizacji statutowych zadań ZIM.

Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie jest Pani Katarzyna Kruszyna, z którą można kontaktować się listownie (wysyłając korespondencję na adres: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków) elektronicznie (adres e-mail: iod@zim.krakow.pl) lub telefonicznie (12 341 85 84)

W dalszej części przez RODO należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wdrożonych – po zatwierdzeniu przez Archiwum Narodowe w Krakowie – przepisów kancelaryjnych Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
 2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem realizacji zadań przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia przez Nas usługi lub realizacji zadania, o które się Państwo starają.
 1. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda to w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane do czasu jej wycofania.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Nie stanowią podstawy podejmowania zautomatyzowanych decyzji i nie podlegają profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE DLA KONTRAHENTÓW:
 2. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących wykonywanie zawartej umowy, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie i przechowywanie rozliczeń podatkowych, a także kwestie związane z archiwizacją.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa się na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO).
 4. Jeśli zawarta umowa dot. realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zadań inwestycyjnych, przetwarzanie Państwa danych osobowych jest związane z realizacją procesów inwestycyjnych i odbywa się ponadto na podstawie branżowych przepisów prawa.
 5. Z uwagi na publiczny charakter zadania, w związku z realizacją którego została zawarta umowa oraz z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków ustawowo przewidzianych, prawo do usunięcia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu nie przysługuje Wykonawcy umowy.
 6. Jeśli zadanie inwestycyjne, w związku z realizacją którego została zawarta umowa, jest alokowane pod środki kredytowe z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część danych osobowych może być przekazywana Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu ale wyłącznie na jego wyraźne żądanie wystosowane na piśmie. Szczegółowe dane dot. polityki prywatności Europejskiego Banku Inwestycyjnego są dostępne pod adresem: http://www.eib.org/en/privacy/lending.
 7. DODATKOWE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:
 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie odbywa się w celach realizacji zadań powierzonych tut. jednostce na podstawie stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa jako realizatora zadań inwestycyjnych w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
 2. Przetwarzania Państwa danych osobowych wymagają poniższe przepisy prawa:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, art. 128 ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 7 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 5, art. 20 pkt 2, 3, 17 i 18, art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 11 a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych, art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 28 ust. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • 2 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • 63, art. 65 § 1, art. 223, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 1. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ww. ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.