RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZARZĄDZIE INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE

 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie informuje, że jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań ZIM.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane indentyfikacyjne IOD: Katarzyna Kruszyna
Dane kontaktowe IOD: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków; adres e-mail: iod@zim.krakow.pl

Informujemy, że:

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.
 2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem realizacji zadań przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.
 5. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości świadczenia przez nas usługi lub realizacji zadania, o które się Państwo starają.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.

I. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12 341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z IOD, kierując korespondencję e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, dokonywania rozliczeń finansowych i wynikających z tego obowiązków w zakresie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym i odbywa się na podstawie przepisów prawa.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokonywania i przechowywania rozliczeń podatkowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 86, art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz art. 8, art. 15 ust.6 i art. 106 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celach archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Krakowa, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Okres przechowywania danych co do zasady, zgodnie z JRWA, wynosi:
 • dla zawartych umów – B10 tj. 10 lat; w tym zawarte poza ustawą PZP – B5 tj. 5 lat;
 • dowody księgowe – B5 tj. 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • dokumentacja związana z rozliczeniem rzeczowo – finansowym inwestycji – B5 tj. 5 lat.

Okres przechowywania ww. dokumentacji w przypadku zadań z dofinansowaniem ze środków UE jest podlega stosownemu wydłużeniu.

 1. Każdy z Państwa ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do usunięcia tych danych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawowo oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
 2. Każdy z Państwa ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z krajowymi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12 341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z IOD, kierując korespondencję e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie odbywa się w celach realizacji zadań powierzonych tut. jednostce na podstawie stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa jako realizatora zadań inwestycyjnych w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Krakowa, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego i tam przechowywane przez okres zależny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Okres przechowywania danych co do zasady, zgodnie z JRWA, wynosi: A lub B5 tj. dokumentacja przechowywana jest wieczyście lub przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wszczęto sprawę przy czym wskazany okres przechowywania zależy od zakresu przedmiotowego;
 7. Przetwarzania Państwa danych osobowych wymagają poniższe przepisy prawa:
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • 6, art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1, art. 128 ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawyz dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 7 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 5, art. 20 pkt 2, 3, 17 i 18, art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 11 a ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych, art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 28 ust. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • 2 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • 63, art. 65 § 1, art. 223, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Każdy z Państwa ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ww. ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
 2. Każdy z Państwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12 341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z IOD, kierując korespondencję e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie odbywa się w celach realizacji zadań powierzonych tut. jednostce na podstawie stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa jako realizatora zadań inwestycyjnych w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Krakowa, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego i tam przechowywane przez okres zależny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Okres przechowywania danych co do zasady, zgodnie z JRWA, wynosi: BE10 tj. dokumentacja przechowywana przez 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wpłynął do Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
 7. Przetwarzania Państwa danych osobowych wymagają poniższe przepisy prawa:
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • 4 ust. 1 pkt 4 oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 1. Każdy z Państwa ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ww. ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
 2. Każdy z Państwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 30-059, przy ul. W. Reymonta 2; tel. 12 341 85 09, e-mail: sekretariat@zim.krakow.pl, zaś podmiotem przetwarzającym dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy, na której Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działający pod adresem: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z IOD, kierując korespondencję e-mail pod adres: iod@zim.krakow.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z realizacją zadań powierzonych tut. jednostce na podstawie stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa jako realizatora zadań inwestycyjnych w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVII/1658/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio wykonawcy jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, m.in. Urzędowi Miasta Krakowa, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, a w przypadku zadań dofinansowanych ze środków UE: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz audytorom i kontrolerom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego i tam przechowywane przez okres zależny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres:

  • dla dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych – zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  • dla dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania realizowane z dofinasowaniem ze środków Unii Europejskiej – przez okres wymagany przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym skąd pozyskano środki.

 8. Przetwarzania Państwa danych osobowych wymagają poniższe przepisy prawa:• art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 9. Na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie działając jako Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 10. Wykonawcy oraz osobom, których dane osobowe zostały udostępnione w postępowaniu nie przysługuje w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 11. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
 12. Każdy z Państwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.