Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony zim.krakow.pl

 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zim.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zim.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej:
11.12.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji:
19.05.2023

Strona zim.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie zim.krakow.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23, lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZIM.

Zamieszczone na stronie zim.krakow.pl informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Oświadczenie sporządzono dnia 14.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest
Michał Sordyl, adres poczty elektronicznej:
dostepnosc_cyfrowa@zim.krakow.pl, nr telefonu (12) 34 18 509

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich

Ułatwienia na stronie zim.krakow.pl

Strona Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie posiada następujące ułatwienia:

tryb podwyższonego kontrastu

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

lektor tekstu artykułów

wyszukiwarka tekstu

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Reymana oznaczone literami LE.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 i 3 piętrze.
Pomieszczenie ochrony znajduje się na wprost wejścia.
Dla osób na wózkach dostępna jest winda.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Aktualizację deklaracji dostępności cyfrowej przeprowadzono w dniu  25.03.2024


| Michał Sordyl