Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic Krakowa [materiały dla mieszkańców, informacje z postępów prac]

To druga co do wielkości i ważności inwestycja infrastrukturalna Miasta w północnej części Krakowa. Planowane do realizacji zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej ulicy al. 29 Listopada (od ul. Opolskiej/Woronicza do granic miasta) na długości ok. 2.6 km wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Planowany przebieg trasy pokrywa się z istniejącą trasą al. 29 Listopada.

Przekroje wiaduktu kolejowego na linii nr 95: LK95

Mapki z decyzji ZRID – z projektem zagospodarowania terenu

Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

Zakres planowanych do realizacji prac budowlanych obejmuje m.in.:
• przebudowę drogi ul. Al. 29 Listopada i dróg bocznych zgodnie z zakresem na planie zagospodarowania zamieszczonego w Koncepcji;
• przebudowę 2 wiaduktów kolejowych,
• budowę system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, inne;
• przebudowę i budowę urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, kanału technologicznego, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych i innych w zakresie objętym inwestycją;
• oświetlenie drogowe w zakresie objętym inwestycją w technologii LED,
• Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti podpór, oraz miejsc łatwo dostępnych zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową
• oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposaży ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, itp.
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi i obiektu inżynierskiego oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń odwadniajacych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłonionym 24 maja 2017 roku wykonawcą jest Konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Wartość kontraktu to 94.897.131,26 PLN.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Inwestycję dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. Dofinansowanie inwestycji w latach 2022-2023 wyniesie łącznie 2,4 mln złotych.

Dofinansowanie ze srodkow budzetu Panstwa

 

 


| Jan Machowski