Linii tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa

To obecnie największa i najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Początek nowej trasy tramwajowej o długości ok. 5 km znajduje przy istniejącej pętla Krowodrza Górka, u zbiegu ulic Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Następnie linię poprowadzono w kierunku północnym do ul. Pachońskiego, gdzie tramwaj skręci w prawo w kierunku wschodnim i pojedzie wzdłuż ulic Pachońskiego i Siewnej. W rejonie ul. Bociana projektowana trasa tramwajowa skręca na północ w kierunku ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha aż do pętli autobusowo-tramwajowej z nowoczesnym dworcem. Bezpośrednio przy końcówce linii tramwajowej zlokalizowany będzie wielopoziomowy parking P&R wraz ze stanowiskami postojowymi przystosowanymi do ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach trasy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej przewidziano także dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej. Takie rozwiązanie ma zapewnić bezkolizyjny i sprawy przejazd komunikacji tramwajowej z północnych osiedli do centrum miasta.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje m.in.:
• budowę linii tramwajowej o długości ok. 5 km wraz z pełną infrastrukturą drogową obejmującą budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę ścieżek rowerowych, budowę chodników oraz budową oświetlenia
• przebudowę istniejącej pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę nowej pętli tramwajowo-autobusowej w rejonie Górki Narodowej
• budowę 3 nowych podstacji trakcyjnych oraz gruntowną modernizacja 1 podstacji
• budowę wielopoziomowego skrzyżowania z tunelem w ciągu ul. Opolskiej
• budowę 3 parkingów w systemie Park & Ride:
– przy pętli tramwajowo- autobusowej Krowodrza Górka na ok.110 miejsc
postojowych
– przy ul. Pachońskiego w rejonie ul. Szopkarzy na ok. 94 miejsca postojowe
– przy pętli tramwajowo – autobusowej Górka Narodowa – parking dwupoziomowy na
ok. 240 miejsc postojowych
• budowę siedmiu obiektów inżynierskich:
– tunel w ciągu ul. Opolskiej
– estakada drogowa nad doliną Sudołu
– estakada tramwajowa nad doliną Sudołu
– kładka dla pieszych na wysokości ulicy Szopkarzy i Danka
– most na rzece Białucha
– przepust na potoku Bibiczanka
– wiadukt kolejowy.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną 22 maja 2017 roku umową, wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o. Przed wyłonieniem wykonawcy, Miasto uzyskało decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych (15 marca 2016 roku).
Aktualnie, realizacja zadania jest na etapie uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wcześniej wykonawca opracował projekt budowlany oraz niezbędne materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
Inwestycja jest na etapie uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z ponowieniem postępowania o ocenę środowiskową, planuje się, że decyzja powinna być wydana na przełomie 2019 i 2020 roku.
Zgodnie z umową z wykonawcą, czas realizacji prac budowlanych ma wynieść 26 miesięcy po uzyskaniu ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 03.10.2017r.
Całkowita wartość projektu: 378 914 203,93 PLN
Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 216 735 206,67 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 151 233 429,65 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.


| Jan Machowski