Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

Klaster Zabłocie 20.22 stanowić ma centrum społecznych i technologicznych innowacji realizujących ideę SMART City poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej.
Ideą przewodnią Klastra jest stworzenie przestrzeni zapewniającej w odpowiedniej skali techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki, czy choćby spędzania wolnego czasu, a w efekcie, integrujące zróżnicowane środowiska i budującej społeczności innowacji. Pod wspólnym dachem zaleźć się ma miejsce dla powstających i tych już funkcjonujących startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych – słowem każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności i wspólną pracą także poza tradycyjnymi strukturami i relacjami, wymianą idee, umiejętności, doświadczenia tworząc innowacyjne produkty i rozwiązania i znajdując także odpowiednie wsparcie.
Istotny udział w funkcjonowaniu Klastra będzie mieć Miasto. Jednym z najważniejszych animatorów jego działalności będzie Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, który wraz z współdziałającymi instytucjami dialogu społecznego oraz organizacjami społecznymi będzie integrować działalność społeczną z pozostałymi sferami aktywności Klastra.

Przestrzeń Klastra Zabłocie 20.22 podzielona została umownie na tzw. strefy, z których najważniejsze to:
• Strefa Przedsiębiorczości – obejmuje działalności w zakresie „start-upów”, inkubatorów przedsiębiorczości, innych, Innowacyjnych form przedsiębiorczości.
• Strefa Kreatywna – obejmuje działalności w obszarze sztuki i designu, TZW. „nowych mediów”, akcji artystycznych skierowanych do różnych środowisk, terapii poprzez , wystawiennictwa.
• Strefa Innowacji Społecznych – obejmuje działalność -organizacji pozarządowych (NGO) typu non-profit, charytatywnych, społecznych, obywatelskich i niezależnych tak zwanych inkubatorów I laboratoriów społecznych („social labs”), -innych form innowacji społecznych, w tym grup nieformalnych
• Strefa Miejska to przede wszystkim Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK i jego partnerów
Ponadto powstanie strefa integracji, która ma pełnić funkcję integrującą pozostałe strefy, jako przestrzeń wymiany i interakcji użytkowników.

Projekt Klastra Zabłocie 20.22 realizowany będzie w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

W lutym 2020 roku została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i budowę Klastra. Wykonawcą zadania jest firma Mostostal Warszawa SA.

Realizacja inwestycji zakończyła się w połowie 2022 roku.


| Jan Machowski