Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej: rusza realizacja robót

Pod koniec sierpnia Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej wraz z torowiskiem, pętlą tramwajową i towarzyszącą infrastrukturą sieci podziemnych. Pozwoliło to na przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji. Już w tym tygodniu firma Gülermak sp. z o.o. rozpocznie realizację pierwszych prac.

Przypomnijmy: kontrakt polegający na rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej, modernizacji torowiska, przebudowie i powiększeniu pętli tramwajowej, a także budowie i przebudowie infrastruktury sieci podziemnych realizowany jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków podpisanego w lipcu 2021 roku. Wartość kontraktu  z wykonawcą, firmą Gulermak wynosi 55,72 mln zł.

Ulica Kocmyrzowska zapewnia połączenie pomiędzy już rozbudowaną drogą wojewódzką nr 776 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, a aktualnie budowaną drogą ekspresową S7, która stanowić będzie fragment czwartej obwodnicy drogowej miasta. Tym samym jest ważnym elementem podstawowego układu drogowego w północno-wschodniej części miasta, istotnym również w sieci drogowej województwa. W związku z tym od wielu lat planowana była jej rozbudowa na odcinku od węzła Grębałów na wschodniej obwodnicy do dwupasmowej drogi wojewódzkiej w miejscowości Prusy.

Obecnie Miasto we współpracy z GDDKiA realizuje pierwszy z odcinków – od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej. Po zakończeniu inwestycji, ul. Kocmyrzowska posiadać będzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne zieleńce z planowanymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Co niezmiernie ważne, w ramach zadania przebudowana zostanie linia tramwajowa, a w miejscu pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie powstanie pętla tramwajowo-autobusowa wyposażona w terminal pasażerski. Powstanie w ten sposób wygodny węzeł przesiadkowy, którego brakuje w tej części miasta. Ponadto zostanie przebudowana podziemna infrastruktura techniczna, a sieć kanalizacji opadowej zostanie uzupełniona o zbiornik retencyjny.

Warto też dodać, że z uwagi na charakter ul. Kocmyrzowskiej jako elementu drogi wojewódzkiej oraz wspomnianą wcześniej konieczność zapewnienia płynnego połączenia z drogą ekspresową z jednej strony a drogą dwujezdniową z drugiej strony, zgodnie z przepisami wylotówka na Proszowice nie może posiadać klasy technicznej niższej niż G-główna. Wiąże się to z koniecznością jej rozbudowy z zachowaniem wysokich parametrów, zapewniających odpowiednie warunki ruchu i komfort podróży.

W ramach pierwszych prac, planowane są roboty przygotowawcze terenu w tym prace geodezyjne i wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Spowoduje to niewielkie utrudnienia w ruchu, polegające głównie na ograniczeniu prędkości na rozbudowywanym odcinku ul. Kocmyrzowskiej do 40 km/h.

Przypomnijmy, że na etapie przygotowania inwestycji, w terenie jej oddziaływania sporządzono inwentaryzację zieleni, której zadaniem było wskazanie składu gatunkowego roślinności występującej w rejonie inwestycji wraz z określeniem podstawowego składu gatunkowego, wykazanie występowania gatunków chronionych oraz oszacowanie zakresu wycinek w taki sposób, aby możliwe było np. wstępne ustalenie ilości i formy nasadzeń zamiennych. Inwentaryzacja została wykonana zgodnie z zasadami opisanymi w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W efekcie zinwentaryzowano 557 drzew. Są to głównie takie gatunki, jak klon, topola, lipa, robinia akacjowa, świerk, sosna, modrzew, drzewa owocowe. Analiza kolizji zieleni wysokiej z projektowaną infrastrukturą (a więc sieciami uzbrojenia, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, komponentem torowym i drogowym) wykazała, że łącznie możliwe jest pozostawienie 93 drzew (44 drzewa kwalifikują się do pozostawienia bez wykonywania dodatkowych działań, a 43 drzewa zostały wskazane do pozostawienia przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu na czas prowadzenia robót budowlanych). Dodatkowo 6 drzew znajdujących się na odcinku ulicy pomiędzy ul. Poległych w Krzesławicach, a ul. Jarzębiny po analizach wykonanych przez wykonawcę i Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zostało zakwalifikowanych do przesadzenia. Zostało to wykonane w kwietniu 2022 r. Ponadto, na etapie projektowania zdecydowano również o zachowaniu niezwykle okazałego i cennego dębu szypułkowego przy skrzyżowaniu z ul. Poległych w Krzesławicach. W związku z tym konieczne było dostosowanie geometrii i rozwiązania wysokościowego całego skrzyżowania do cennego okazu dębu. Ostatecznie, usuniętych będzie nie więcej niż 464 sztuk drzew.

Warto podkreślić, że mimo iż w decyzji środowiskowej dla tej inwestycji nie było zapisów o nasadzeniach kompensacyjnych, będą one wykonywane w ramach realizacji zadania, na końcowym etapie, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Oznacza to, że suma obwodów drzew nasadzanych będzie nie mniejsza niż suma obwodów drzew usuwanych. W efekcie, ze wstępnych obliczeń wynika, że nasadzonych może zostać nawet 2,6 tys. drzew. Założenie jest takie, by największa ich ilość została nasadzona w rejonie realizowanej inwestycji, a także by nasadzenia kompensacyjne zrównoważyły liczbę roślin planowanych do usunięcia.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, realizacja zadania powinna zakończyć się w przeciągu 17 miesięcy od daty rozpoczęcia, nie wliczając w to okresów zimowych.


| Jan Machowski