Połączenie os. Kliny i SKA Opatkowice: ruszyły konsultacje

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi dojazdowej z osiedla Kliny do SKA Opatkowice. Inwestycja ma poprawić obsługę komunikacyjną tego osiedla od strony południowej.

Warto wspomnieć, że inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę nowej drogi łączącej osiedle Kliny z przystankiem kolejowym SKA Kraków Opatkowice wraz z chodnikami,  ścieżkami rowerowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem ”Parkuj i jedź” na 200 miejsc postojowych (po północnej stronie przystanku kolejowego SKA Kraków Opatkowice) oraz pętlą autobusową.

W dniach od 24 kwietnia do 19 maja 2023 r. udostępniony został Formularz konsultacyjny, umożliwiający wszystkim zainteresowanym osobom zgłoszenie uwag i wniosków do zamierzenia inwestycyjnego.

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w terminie do 19 maja 2023 r.:

  • w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@zim.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – Opatkowice
  • pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ulica Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – Opatkowice
  • za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na skrzynkę Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, z dopiskiem „Konsultacje – Opatkowice”.

Konsultacje odbywają się według następującego harmonogramu:

 

Informacje dotyczące konsultowanego projektu:

Opis techniczny

Rysunek 1 z 2

Rysunek 2 z 2

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 


| Jan Machowski